Barnomsorg

”Fullt pris för en halv tröja?” – Hel avgift för halv barnomsorg

Sevim Celepli är vice gruppledare för Vänsterpartiet Haninge och sitter i kommunfullmäktige och grund- och förskolenämnden.

Haninge kommuns orimliga beslut gällande minskningen av timmar i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Idag börjar den stegvisa återgången i förskolan från 15 timmar i veckan till 30 timmar för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Första steget är en ökning med 5 timmar från 15 timmar till 20 timmar i förskolan under perioden 2021-07-01 – 2021-09-30.

När pandemin bröt ut för mer än ett år sedan halverades tiden på förskolan för barn med hemmavarande vårdnadshavare till 15 timmar i veckan från 30 timmar. Beslutet om att minska på tiden på förskolan för denna barngrupp grundade sig i att ge personalen bättre förutsättningar att klara av att driva verksamheterna utifrån de stora sjuktalen som uppstod med smittan.

Detta har vi i Vänsterpartiet full förståelse för, det har varit stora utmaningar och prövningar i alla led på alla verksamheter i kommunen. Något som vi däremot saknar full förståelse för är att barnomsorgsavgiften inte sänktes för dessa vårdnadshavare trots halveringen av tid, utan de har ändå fått betala full avgift för en ”halverad service”.

Beslutet har förlängts flera gånger trots kritik från vårdnadshavare och Vänsterpartiet Haninge. Vår gruppledare Åsa Bååth var tidig med att ifrågasätta beslutet och debatterade om det i kommunfullmäktige under våren 2020 med grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg.

Än idag, mer än 1 år senare är det många som upprörs av beslutet med full avgift trots minskning av timmarna i förskolan. I debatt delen av mitt i Haninges nummer 22 (5 juni – 11 juni) så skriver en upprörd kommunmedborgare:

”Varför tar Haninge kommun 100 procent avgift för barn i åldrarna 1-2 år i förskola, men som bara får vara där i 15 timmar? Det känns orimligt. Grannkommunerna Huddinge och Tyresö har 50 procent lägre avgifter för barn i samma ålder och tid.”

Och vidare:

Jag tror knappast att någon skulle vilja betala fullt pris för en halv tröja? Kanske är det en dålig liknelse men förstår ni hur jag menar?

Ja, vi förstår verkligen dig.

Detta beslut drabbar en samhällsgrupp som redan har sänkta inkomster genom föräldraledighet och arbetslöshet. Vänsterpartiet har varit väldigt tydlig i denna fråga och vill att kommunen följer lagen som ger rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola (allmän förskola) och att man får ha rätten kvar till sitt ursprungliga timantal när vi återgår till det normala. Vi har även lagt detta som en åtgärd i vår budget för år 2022-2023, som ni kan läsa om här.

”Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov” – Skollagen

Vi anser att detta utifrån ett barnperspektiv är negativ särbehandling mot en barngrupp. Det blir skillnad på den service barnen får rätt till utifrån vårdnadshavarnas sysselsättning. Förskolans verksamhet är till för barnen, inte de vuxna. Därför bör beslutet också grunda sig utifrån barnens behov och inte de vuxnas sysselsättning.

Enligt skollagen kapitel 8 paragraf 2 lyder förskolans syfte:

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Skollag (2010:800)

Under grund- och förskolnämndens möte den 9 juni 2021 kom detta ärende upp där förvaltningen föreslår en stegvis återgång till 30 timmar i förskolan för den grupp som har fått minskade timmar nu under pandemin. Förvaltningens motivering och förslag är enligt nedan:

”Verksamheterna har under en lång period varit mycket ansträngd och behöver fortsatt hantera effekterna av pandemin för att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation. Förvaltningen föreslår därför en stegvis återgång till 30 timmar i förskolan för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa.

Förslag på stegvis återgång:

  • 2021-07-01 – 2021-09-30 Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 20 timmar per vecka.
  • 2021-10-01 – 2021-12-31 Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 25 timmar per vecka.
  • 2022-01-01 och framåt Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 30 timmar per vecka.

När denna punkt kom upp la Vänsterpartiet ett eget förslag som ni kan läsa här. I vårt egna förslag föreslår vi en annan stegvis återgång:

  • 2021-07-01 – 2021-08-31 Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 20 timmar per vecka
  • 2021-09-01 – Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare: 30 timmar per vecka

Vi framförde att vi har förståelse för att man vill genomföra en stegvis återgång till 30 timmar i förskolan för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa, för att ge verksamheterna och pedagogerna bra förutsättningar att dra igång full verksamhet igen. Men vi står fast vid att det inte är berättigat att ta ut full avgift från de vårdnadshavare som får gå ner i timmar på förskolan mot sin vilja.

Vi la därför också ett förslag om att kompensera för den extra debitering av avgift som kommunen har tagit ut från dessa vårdnadshavare genom att de drabbade antingen får utbetalning retroaktivt eller kompenseras genom att framtida debiteringar av barnomsorgsavgift nollställs tills att betalningarna är utjämnade.

Vänsterpartiet tillsammans med övriga ledamöter från oppositionen röstade för vårt egna förslag. Ledningen röstade mot vårt förslag och i enlighet med det förslag som förvaltningen gett om stegvis återgång till 30 timmar i förskolan. En votering begärdes av Vänsterpartiet och genomfördes. Resultatet blev 5 Ja (de som röstar enligt ledningens förslag) mot 4 Nej (de som röstar enligt Vänsterpartiets förslag).

Vårt förslag föll. Ett väldigt beklagligt utfall för de vårdnadshavare som nu har fått betala full avgift för en service de till fullo inte får utnyttja. Framförallt också beklagligt för de barn som får inte får vara med på alla aktiviteter i förskolan som alla övriga barn. Tydligen är det skillnad på barn och barn i Haninge kommun – men avgiften, ja den står fast oavsett.

Sevim Celepli, vice gruppledare för Vänsterpartiet Haninge och sitter i kommunfullmäktige och grund- och förskolenämnden.
Kopiera länk