Äldreomsorg

Vi kräver svar om arbetsmiljön i äldreomsorgen

Vänsterpartiet har länge agerat för att förbättra situationen för personal i äldreomsorgen. Allt från att slippa betala p-böter som uppstår till följd av arbetet till att få vara med i schemaläggningen och planeringen. (Tack vare Vänsterpartiet så kommer kommunstyrelsen utreda ett tillståndssystem för parkeringar som förhoppningsvis kommer bli en avsevärd förbättring för personalen).

Vi har lyft frågan om personalens arbetsmiljö flera gånger i kommunfullmäktige och i äldrenämnden och har agerat för att nämndens ledamöter ska träffa personal som protesterat mot besluten om 12-timmarspass.

Åsa Bååth (V) träffar personal som protesterar mot 12-timmarspassen utanför kommunhuset

Under sommaren fick vi reda på att Arbetsmiljöverket har gjort flera inspektioner av arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Haninge och kommit med mycket kritik.

När vi pratar med personal som jobbar med de äldre så är de besvikna på kommunen. De säger att personalen inte blir lyssnad på, att man inte får vara delaktig i planering och att man är underbemannad.

Med anledning av den omfattande kritiken från Arbetsmiljöverket så har vi skrivit en interpellation till äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD).

Ladda ner interpellationen här (pdf) eller läs nedan.

Interpellation om arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Vid Arbetsmiljöverkets inspektioner av verksamheter som ligger under äldrenämndens ansvar har det framkommit en rad brister.

 1. Arbetsmiljöverket har anmärkt på bristande kompetens i arbetsmiljöfrågor på alla chefsnivåer.

  Man säger t ex att kommunen måste se över vilka nivåer som respektive arbetsmiljöuppgift ska vara fördelad och vem som har ansvar för respektive arbetsmiljö uppgift.

  Vilka konsekvenser har kommunen dragit av arbetsmiljöverkets kritik rörande bristande kompetens?

  Hur säkerställer kommunen kompetensen hos chefer på de olika nivåerna?

  Har alla chefer som delegerats arbetsmiljöuppgifter full befogenhet att åtgärda brister de upptäcker inom de arbetsmiljöuppgifter de blivit delegerade?

 2. Arbetsmiljöverket har krävt av kommunen att rutinerna måste ändras så skyddsombuden får medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Varför har kommunen brustit i samverkan med de skyddsombud som finns i verksamheterna?

  Hur har kommunen reviderat sina rutiner för att anpassa sig till arbetsmiljöverkets krav?
   
 3. Enligt arbetsmiljölagen kap 2 § 1 gäller att: ”Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.”

  Hur säkerställer kommunen att den enskilda arbetstagaren ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation, så som lagen föreskriver?

  Varför får inte personalen delta i utformningen av arbetsscheman m m?

 4. Arbetsmiljöverket är mycket kritisk till kommunens rutiner kring kränkande särbehandling. Man har krävt att rutinerna måste förtydligas med:
  – Vem/vilka som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer.
  – Vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och
  – Hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.
  – Samt att rutinerna måste vara kända för alla arbetstagare

  Hur har kommunen levt upp till Arbetsmiljöverkets krav på tydliga rutiner kring kränkande särbehandling?

 5. Arbetsmiljöverket har även kritiserat den bristfälliga introduktionen för nyanställda, vikarier eller arbetstagare som har varit borta från arbetet under längre tid. De måste finnas rutiner för personalintroduktion på varje arbetsställe.

  Därtill ska det göras riskbedömningar kring de uppdrag hemtjänsten har.

  Hur har kommunen ändrat sina rutiner så att det finns personalintroduktion på varje arbetsställe?

  Hur säkerställer kommunen att den enskilde arbetstagaren även får den information som krävs hos den enskilde hemtjänstbrukaren för att kunna göra arbetet på ett säkert och tryggt sätt?

 6. Arbetsmiljöverket kritiserar kommunen för att brista i prioriteringar och stöd till personalen i hemtjänsten om det sker överbelastningar i form av att många larmar samtidigt och om den ordinarie verksamheten påverkas för mycket.

  Hur ska personalen prioritera om många med t ex trygghetslarm larmar samtidigt?

  Vilket stöd kan personalen påräkna om man verksamheten drabbas av tillfälliga överbelastningar?

 7. Arbetsmiljöverket har kritiserat kommunens handhavande av kemiska ämnen i verksamheten?

  Har kommunen idag tagit fram rutiner kring hanteringen av kemiska ämnen i verksamheten som lever upp till arbetsmiljöverkets krav?

  Omfattar rutinerna även hanteringen av kemiska ämnen i hemtjänstbrukarnas bostad?

 8. Arbetsmiljöverket kritiserar kommunens hygienrutiner och vilka rutiner som gäller för arbetstagare som kommer i kontakt med kroppsvätskor från människor i kommunens verksamhet. Arbetsmiljöverket har ställt väldigt utförliga krav på att kommunen måste höja sin hygieniska standard och tydliggöra vikten av att tvätta och desinficera händerna, att personalens händer måste vara fria från smycken, att man måste använda de tekniska hjälpmedel som finns, att vassa föremål ska vara försedda med en fungerande integrerad skyddsfunktion och att vassa föremål som har använts på människa ska hanteras på ett säkert sätt och genast efter användning läggas i behållare för skärande och stickande avfall, samt att arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska användas personlig skyddsutrustning så som engångshandskar och visir och vid risk för luftburen smitta ska andningsskydd användas.

  Lever kommunen upp till arbetsmiljöverkets krav på hygieniska förhållanden?

  Har personalen rätt till- och tillgång till den personliga skyddsutrustning som krävs för att utföra arbete som innebär risker för kontakt med kroppsvätskor och/eller smitta?

 9. Arbetsmiljöverket kritiserar kommunen för att inte ha rutiner som säkerställer att gravida eller ammande arbetstagare inte exponeras för arbetsmiljörisker.

  Har kommunen nu sådana rutiner så att gravida eller ammande arbetstagare kan arbeta i en säker arbetsmiljö

 10. Arbetsmiljöverket kräver av kommunen att ha en skriftlig rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av rutinen ska det framgå hur kommunens högsta ledning/styrelse, som ytterst ansvarig för verksamheten, involveras i resultat och analys.

  Har kommunen nu en rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

  Hur är de som är att betrakta som arbetsgivare i kommunen; kommunfullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen involverade i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

  Hur samverkar kommunen med skyddsombuden i verksamheten när det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp?

 11. Med tanke på de brister som finns inom äldreomsorgen i Haninge; vad anser ordförande i äldrenämnden att hans uppdrag är?

  Är tanken att vi ska ha den bästa möjliga kommunala äldreomsorgen i Haninge eller ska den köras i botten så de privata aktörerna ska upplevas som mer attraktiva?

 12. Anser ordförande i äldrenämnden att det är förenligt med lojalitetsplikten gentemot sin arbetsgivare, Haninge kommun, att chefer inom förvaltningen förespråkar privata alternativ till personal och anhöriga som är missnöjd med den omsorg som kommunen erbjuder idag?

Åsa Bååth (V)

Kopiera länk