Bostäder

Bygg fler hyresrätter i allmännyttan

Vänsterpartiet har länge drivit på för att bygga fler billiga hyresrätter i Haninge. Vi har också verkat för att det kommunägda bolaget Haninge Bostäder ska utöka sitt bestånd.

Vi vill ha fler sådana här skyltar – ”Här bygger Haninge Bostäder”

Bostad är en social rättighet. Utan ett tryggt hem så uppstår många problem. Det blir svårt att planera sitt liv, boendekostnaderna blir oftast större, man oroar sig över ekonomin och man får en ökad stress för att nämna några negativa aspekter.

Vi har lagt flera motioner om att bygga mer hyresrätter, vi har diskuterat bristen på hyresrätter i kommunfullmäktige, vi har presenterat flera förslag för hur man göra för att bygga mer och billigare. Men tyvärr så lyssnar de andra partierna för det mesta inte på oss. Men ibland så lyckas vi. Vi fick igenom vårt förslag om att Haninge Bostäder ska sänka sina inkomstkrav, något Socialdemokraterna gick med på.

Av ideologiska skäl så motsätter sig exempelvis Moderaterna och Liberalerna att Haninge Bostäder ska bygga mer. De verkar anse att så mycket som möjligt ska lämnas över till marknaden och att kommunen ska hålla sig borta. Men tyvärr så löser inte marknaden de problem vi har. Det offentliga måste gå före.

Haninge ligger i absoluta botten när det gäller antalet allmännyttiga hyresrätter per 1000 invånare. Om vi ser på våra grannkommuner kan vi se ett samband mellan antalet allmännyttiga bostäder per 1000 invånare och en lägre genomsnittshyra. Vi anser att Haninge kommun måste ha som mål att öka antalet allmännyttiga bostäder per 1000 invånare så att vi når länssnittet.

Därför har vi skickat in en motion om att bygga fler hyresrätter i allmännyttan. (Läs nedan eller ladda ner som pdf).

Läs mer om hur Vänsterpartiet har agerat i bostadsfrågan här:

Motion – bygg fler hyresrätter i allmännyttan

Bristen på hyresrätter i Haninge är stor. Det innebär stora problem för många grupper i samhället. Ungdomar kan inte flytta hemifrån, nyanlända hittar ingen bostad efter etableringsfasen, pensionärer kan inte byta boende, arbetskraftsinflyttning kan inte få trygg bostad och kvinnor som utsätts för våld undviker att flytta från sin våldsamma partner.

Haninge har en låg andel hyresrätter: 120 hyresrätter per 1000 invånare. Siffran för riket är 183. Så Haninge ligger dåligt till. Men vi ligger ännu sämre till när det gäller antal hyresrätter i allmännyttan per 1000 invånare. Där ligger vi i absoluta botten i hela Sverige. Det hela visualiseras bäst med följande graf från Kolada som visar att Haninge har 21 allmännyttiga hyresrätter per 1000 invånare (år 2017, Kolada).

Medelhyran i Haninge är dessutom mycket högre än i andra kommuner. Enligt Hyresgästföreningens site hurvibor.se kan vi läsa att månadshyran för en lägenhet på 70 kvm i Haninge ligger på 8120 kr. I den 7-skaliga färgskalan av Sverige från gult till mörkrött så kan vi se att Haninge har färgen mörkrött för att indikera att medelhyran ligger i topp.

Mitt i Haninge skrev om hyrorna i Haninge i maj 2020. Det byggs både bostadsrätter och hyresrätter i Haninge. Men lägenheterna är dyra och de flesta har inte råd. Runt 25 procent av hushållen i Haninge har råd med en nyproducerad bostadsrätt. Knappt hälften av hushållen har råd med en nyproducerad hyresrätt.

En jämförelse mellan våra grannkommuner ser ut så här:

Kommun Hyresrätter / 1000 invånare (1) Allmännyttiga hyresrätter / 1000 invånare (2) Medelhyra (kr/månad) (3)
Haninge 120 21 8120
Huddinge 133 (data saknas) 7070
Botkyrka 166 118 6020
Nynäshamn 154 77 7070
Tyresö 108 65 7210

(1) Kolada, Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv, år 2018

(2) Kolada, Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv, år 2017

(3) Hyresgästföreningens site hurvibor.se, medelhyra för lägenhet på 70 kvm

Genomsnittet i Stockholms län för antal allmännyttiga hyresrätter per 1000 invånare var 77 enligt rapporten “Bostadsmarknaden i Haninge” (2016).

Vi kan se att en högre medelhyra tydligt sammanfaller med färre allmännyttiga hyresrätter per 1000 invånare. De kommuner som har många bostäder i allmännyttan har också en lägre hyresnivå i kommunen.

Haninge behöver fler hyresrätter, speciellt billiga hyresrätter. Haninge Bostäder spelar en viktig roll i det arbetet.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

  1. Haninge kommun sätter som mål att nå upp till genomsnittet för länet gällande antal hyresrätter per 1000 invånare
  2. Haninge kommun sätter som mål att nå upp till genomsnittet för länet gällande antal allmännyttiga hyresrätter per 1000 invånare
  3. Ägardirektiven för Haninge Bostäder AB uppdateras för att möjliggöra en expansion av Haninge Bostäders bostadsbestånd för att nå målen ovan
Kopiera länk