Hållbarhet

Vänsterpartiet lägger en klimatbudget för Haninge kommun

I Vänsterpartiets budget för Haninge kommun finns tydliga mål för miljö- och klimatarbetet, Läs hela budgeten här (pdf).

En sammanfattning av hela Vänsterpartiets budget för Haninge kommun finns här.

Samuel Skånberg sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Samuel satt tidigare i kommunens hållbarhetsberedning som tog fram Haninges klimat- och miljöpolitiska program. Om det kan man läsa mer om här. Samuel har tagit fram Vänsterpartiets klimatkrav till budgeten.

Miljö- och klimatuppdarg till kommunstyrelsen

Politiskt forum för klimat- och miljöarbetet

Tidigare fanns det en miljönämnd i Haninge. Sedan den stängdes har klimat- och miljöarbetet blivit hängande i luften. Hållbarhetsberedningen startades upp förra mandatperioden med syftet att bl.a. ta fram ett klimat- och miljöpolitiskt program. När uppdraget blivit klart så lades beredningen ner. 

Det finns för närvarande inget politiskt forum med fokus på klimat- och miljöarbetet i kommunen. Det är i kommunstyrelsen det hanteras och det hamnar konsekvent vid sidan av.

Vi vill skapa ett beständigt politiskt forum för att behandla frågor rörande klimat- och miljöarbetet och vara remiss när det är aktuellt. Vi tror att bästa lösningen är att inrätta en miljönämnd som ser till att det klimat- och miljöpolitiska programmet implementeras, att målen nås och som hanterar andra klimat- och miljörelaterade frågor.

Koldioxidbudget för Haninge

Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökning absolut inte ska gå över 2 grader men med siktet på att inte gå över 1,5 grader. En viktig del i avtalet är att alla undertecknande länder minskar utsläppen i en rättvis takt. För att kunna uppnå målen i Parisavtalet behövs kraftfulla åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Det är också viktigt att ha en plan med tydliga och effektiva mål längs vägen så att vi vet att vi håller oss inom tidsplanen.

För att vi ska klara Parisavtalet kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i atmosfären. Ett bra verktyg för att säkerställa att Haninge gör vad vi kan för att nå klimatmålen och att Haninge inte släpper ut mer än vad det finns utrymme för är att ta fram en koldioxidbudget.

Järfälla kommun var först med att ta fram en koldioxidbudget och arbetar med åtgärder inom transport och nybyggnation för att minska koldioxidutsläppen med 10-15 % årligen. Arbetet att ta fram koldioxidbudgeten gjordes i samarbete med Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet tillsammans med miljökonsultbolaget Ramböll.

Därför bör Haninge kommun delta i samverksansprojektet med Uppsala universitet för att ta fram en lokal koldioxidbudget för Haninge. Haninge bör också delta i närliggande relevanta projekt som Vinnovaprojektet “Digital plattform för beräkning av koldioxidbudget och simulering av samskapande av klimatåtgärdspaket”.

Skapa ett kommunalägt energibolag

Det finns goda förutsättningar för exempelvis havsbaserad vindkraft i Haninge. Priset på solceller har gått ner drastiskt och det finns gott om tak och mark att installera solceller på.

Bolaget kan ägas och drivas i samarbete med andra grannkommuner. Intresset för det bör undersökas men vi bör gå fram med initiativet även om inga andra kommuner är intresserade.

Vänsterpartiet lade en motion om att bygga en solpark. Ett av skälet som angavs till varför motionen avslogs var att det inte fanns något energibolag som kunde hantera den. Med ett energibolag så löser vi den problematiken. 

Elpriserna på kommunalägda energibolag är också generellt lägre än snittet.

Energieffektivisering och energiproduktion

När det klimat- och miljöpolitiska programmet antogs så tillkom nya mål gällande energianvändningen:

 • År 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med 2009
 • År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med år 2020.

Vi vill att målen ska uppnås så snart som möjligt! Det är bara bra om vi kan nå målen tidigare än bestämt. Dels för att klimatet kräver snabba och stora investeringar men också för att investeringar i energieffektivisering betalar sig.

Vi vill att Tornberget och Haninge Bostäder ökar takten och använder sig av statliga investeringsstöd och gröna lån från Kommuninvest för att finansiera så stor del som möjligt av satsningarna.

Minska utsläppen från resor och transporter

I Haninge så utgör resor och transporter runt ⅔ av utsläppen av växthusgaser i kommunen. Vägtransporter orsaker också buller och försämrad luftkvalitet. Privatbilism är ett ineffektivt nyttjande av vägar och mark. Genom att cykla och gå mer (men även att nyttja kollektivtrafiken mer) så minskar vi våra utsläpp av växthusgaser. Dessutom så rör vi på oss mer vilket är bra för folkhälsan. Det finns alltså många anledningar för att ändra på vårt resande.

Därför har vi i kommunens klimat- och miljöpolitiska program fastställt mål och delmål under fokusområdet “Fossilfria resor och transporter”. Ett av delmålen är:

“År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen.

Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt resvaneundersökningen (RVU) Stockholm.”

I Resvaneundersökningen 2015 går att läsa att sammantaget stod färdmedelsfördelning (genomsnitt för veckan) för boende i Haninge gällande kollektivtrafik, cykel och gång för 42% år 2015. I den uppföljande Resvaneundersökningen 2019 blev resultatet 39%. Det går alltså åt helt fel håll.

Något som lyfts upp i Resvaneundersökningen 2019 är att det är stora skillnader i färdmedelsfördelning beroende på tid och sammanhang i Stockholms län. Kollektivtrafik är det klart dominerande färdmedlet vid resor till skola och utbildning. Men i Haninge så görs 71% av fritidsresorna av boende med bil. Det kan handla om inköpsresor, resor till nöje, fritid, släkt eller vänner samt serviceresor och skjutsresor.

Vi behöver därför insatser för att få minska bilresorna på fritiden.

Stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn

Vi vill också att den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ska stoppas. Projektet är en katastrof för klimatet som inte kommer att lösa de utmaningar som Södertörn har. Vi måste motverka massbilismen och göra det lättare och enklare att ta pendeln, bussen, cykeln eller gå. Vi måste kraftigt minska bilåkandet och använda oss av många olika verktyg för att lyckas med det. Det är låginkomsttagare och de som är mest utsatta som kommer att påverkas mest negativt av klimatförändringarna. Av den anledningen är det viktigt att infrastrukturprojekt går i linje med klimatmålen så att klimatförändringarnas omfattning och påverkan begränsas.

Ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv så borde Trafikverket satsa på infrastruktur för kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik då kvinnor och låginkomsttagare nyttjar det i större utsträckning.

Buller och luftföroreningar tenderar också att slå ojämlikt. Så var det med Förbifart Stockholm och så ser det ut att bli även här. I Masmo och Fittja kommer befolkningen att påverkas.

Dagens ETC skriver att ­projektet ha måttliga till stora negativa konsekvenser för människors hälsa. De lyfter att av alla luftföroreningar i stadsluft har partiklarna starkast koppling till negativa hälsoeffekter. Långtids­exponering för låga halter orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa effekter på barns hälsa. De orsakar bland annat astma och försämrad lungutveckling hos barn. Dessa sjukdomar är redan vanligare i de områden som kommer att drabbas hårdast av utsläpp från den nya tvärförbindelsen än i rikare områden.

Skydda värdefull skog och natur

Skydd av mark med höga naturvärden är viktigt. Hösten 2017 så antog kommunfullmäktige det klimat- och miljöpolitiska programmet. Vänsterpartiet var väldigt aktiva i Hållbarhetsberedningen som tog fram programmet och såg till att målen fortsatte hållas höga trots att det fanns partier som ville sänka ambitionerna, specifikt kring skydd av värdefull natur.

Vi har en åtgärdsplan inom kommunen och den ska följas. Vi vill så snart som möjligt skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat. Vi vill också utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde. De gröna kilarna och gröna samband ska värnas i stadsplaneringen.

Vi skjuter till extra resurser (utöver de kompensationer som kommunstyrelsen får för pris- och löneökningar) just för att kunna växla upp klimat- och miljöarbetet.

Billiga och klimatsmarta hyresrätter

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. Det motsvarar ungefär lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Därför är det viktigt med klimatsmarta bostäder och lokaler.

Vänsterpartiet fick i förra mandatperioden i förhandlingar igenom att kommunstyrelsen ska verka för att det ska byggas minst 200 billiga och klimatsmarta hyresrätter och att Haninge Bostäder ska vara en aktiv part i det arbetet. Det arbetet måste fortsätta och växlas upp.

Haninge Bostäder måste bygga många fler billiga hyresrätter. Vi ligger långt under snittet i länet gällande allmännyttiga bostäder per 1000 invånare

Bostadsbristen är akut! Det är inte dyra bostadsrätter som behövs. Det är billiga hyresrätter som folk kan ha råd med som behövs. Vänsterpartiet fick i förra mandatperioden igenom att Haninge Bostäder sänkte sina inkomstkrav för att man ska kunna få ett kontrakt.

Miljö- och klimatuppdrag till kommunstyrelsen:

 • Ta fram en gångplan
 • Ta fram förslag på hur kommunen kan underlätta för kommuninvånarna att minska bilresor på fritiden
 • Öka takten i att skydda mer värdefull skog och natur
 • Utred inrättandet av en miljönämnd
 • Uppdra till Tornberget att sätta upp solceller på nya och befintliga byggnader som kommunen äger
 • Uppdra till Tornberget att öka takten med energieffektivisering
 • Uppdra till Tornberget att bygga i trä

Miljö- och klimatuppdrag till stadsbyggnadsnämnden

Gröna städer och klimatsmart stadsplanering

Klimathänsyn ska finnas med redan i stadsplaneringen, både i större och mindre skala. Vänsterpartiet vill se klimatsmarta stadsdelar där man rustar hus att vara mer klimatsmarta, väljer grön el, gör gatorna bilfria och startar odlingar till området och liknande. Det gör våra städer mer hållbara och skapar förutsättningar för var och en att tillsammans kunna bidra till omställningen.

Underlätta för cykling

Mer än var tredje Haningebo kan cykla till jobbet på en kvart och hälften skulle kunna göra det på en halvtimme. Trots det tar bara 2 procent av Haninges befolkning tar cykeln. Det finns alltså en otrolig potential i att öka cyklingen för att minska bilåkandet.

Av den anledningen måste det göras stora investeringar i cykelvägnätet. Kommunens cykelplan måste implementeras omgående. Och cyklisters åsikter, erfarenheter och idéer måste tas tillvara. Därför vill vi införa ett cykelråd där tjänstepersoner från kommuner, cykelföreningar, miljöorganisationer och privatpersoner kan vara med i för att tillsammans ta fram förslag för utbyggd och förbättrad cykling.

Värna den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden är grundläggande våra förutsättningar för överlevnad och välfärd. Det innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation. Den biologiska mångfalden minskar dessvärre år efter år. Både växter och djur hotas.

Naturvårdsverket listar fyra huvudsakliga hot mot den biologiska mångfalden:

 • Habitatdegradering eller -förstörelse, det vill säga att livsmiljön för djur, växter eller svampar försämras eller försvinner genom till exempel åtgärder i de areella näringarna (jord- och skogsbruk) eller ändrad markanvändning. Det kan också handla om att livsmiljöerna delas upp – fragmenteras – i för små delar genom till exempel utbyggnad av vägar.
 • Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter eller svampar, eller försämra deras fortplantningsförmåga. Effekterna av kvicksilver, PCB och DDT på till exempel rovfåglar är ett exempel på detta, och samtidigt ett exempel på ett miljöproblem som har minskat i Sverige tack vare bra miljöarbete.
 • Överutnyttjande/ohållbar jakt eller fiske, det vill säga att människan jagar eller fiskar mer än vad vilt- eller fiskstammen tillväxer. Exempelvis har både älg och rådjur varit närmast utrotade i Sverige tidigare på grund av hårt jakttryck.
 • Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som har introducerats av människan orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom konkurrens om resurser, predation eller sjukdomar. Lupiner och mink är några exempel på invasiva främmande arter.

Naturskyddsföreningen lyfter just avverkning av skog som ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Därför är det av stor vikt att vi skyddar skog, bevarar och stärker de gröna svaga sambanden och planerar för skog och natur i stadsplaneringen.

Vi behöver skydda pollinatörerna – bin och humlor. Gifter från besprutning, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra bin och även andra pollinatörer. Samtidigt är vi helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete för att livnära oss. 

Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Om denna utveckling får fortsätta kommer den att få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till varför bin och andra pollinerande insekter minskar. 

Det finns många enkla insatser som kan vända trenden och hjälpa våra pollinatörer. Det går t.ex. Att odla nektarrika växter, skydda eller odla värdväxter, bygga insektshotell och humlebon samt ha vatten i parker och trädgårdar för törstiga pollinatörer. Delar av gräsmattor på kommunal mark skulle kunna bli ängar. Att dessutom upphandla ekologisk mat samt att välja bort kemiska bekämpningsmedel är naturligtvis andra viktiga insatser.

Minska p-talen

Vi ska inte bygga och planera samhället så att det uppmuntrar bilåkande. Vi måste motverka massbilismen och göra det lättare och enklare att ta pendeln, bussen, cykeln eller gå. Vi måste kraftigt minska bilåkandet och använda oss av många olika verktyg för att lyckas med det. Att justera parkeringstalen är ett sätt.

På Klimatkommunernas hemsida så kan man läsa följande om parkeringsnormen och flexibla parkeringstal:

“Är normen, som varit vanligt hittills, uppemot en parkeringsplats per lägenhet eller rentav mer, så stimuleras fortsatt bilägande. Är kommunen flexibel och låter byggherren etablera färre p-platser om det finns tillgång till andra mobilitetslösningar, stimuleras byggbolagens kreativitet. Plötsligt ligger det i deras intresse att se till att de boende har tillgång till bilpool, eldrivna lådcyklar eller nära till kollektivtrafiken.”

Här har vi ett enkelt sätt att bygga Haninge för att uppmuntra kollektivtrafik, cykel och gång. Det finns mycket inspiration att hämta från Örebro och från Boverkets vägledning.

Uppdrag till stadsbyggnadsnämnden:

 • Öka takten i implementeringen av cykelplanen
 • Inrätta ett cykelråd
 • Minska parkeringstalen där resbehovet är lågt och/eller lätt kan göras utan bil
 • Inför fler bilfria vägar i centrumen
 • Ta fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer
Kopiera länk