Kultur och fritid

En vänsterbudget för 2018-2019

Nu var det dags igen! Budgetfullmäktige 12 juni!

För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Haninge

Vi i Vänsterpartiet vill se att Haninge där alla får plats, där alla barn får det stöd som de behöver, där alla kan ha råd att bo, där invånarna kan påverka sin vardag, där det är jämställt och jämlikt.

Borgarna vill i vanlig ordning privatisera och låta marknaden styra. Vi vill istället satsa på och utveckla kommunens verksamheter. Vi vill att kommuninvånarna ska kunna lita på att kommunen tar hand om välfärden och att den finns där när den behövs.

Nedan skriver vi om några saker vi vill lyfta i årets budget. Om du vill läsa mer i detalj och se alla våra satsningar kan du ladda ner budgeten här.

Slopat överskottsmål och samma skattenivå

För 2018 föreslår Vänsterpartiet ett överskottsmål på 0 procent, det ger ett ökat resultat på 114 miljoner jämfört med om vi, vilket andra partier vill, skulle ha haft ett överskotts mål som motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa dryga 114 miljoner väljer Vänsterpartiet att fördela till Haninges välfärd.

Det finns heller inget särskilt motiv att själv finansiera investeringar när kommunen idag kan låna till minusränta. Det är inte väl använda pengar. Hade ränteläget varit ett annat, högre, hade det funnits viss logik i ett överskottsmål för att själv finansiera investeringar.

Vänsterpartiet ser därför ingen anledning att kommunen ska uppställa ett särskilt överskottsmål. Däremot ska vi följa kommunallagen; budgeten ska vara i balanserad och underskott ska regleras inom tre år.

Skattesänkningar syftar till att öka den privata konsumtionen. Det är naturligtvis trevligt. Men privat konsumtion bygger inga vägar, skolor, sjukhus eller nya allmännyttiga hyreslägenheter. Det är politiskt oansvarigt att utlova och genomdriva skattesänkningar utan att först infria de förväntningar medborgarna har och uppfylla de skyldigheter kommunen har gentemot sina invånare. Vänsterpartiet yrkar i år inte på någon höjd kommunal skattesats. Orsaken till det är kommunalskattens utformning. Det är en platt skatt utan progressivitet. Inom ramen för nuvarande skattesystem ser vi hellre ökad statlig skatt och ökade generella statsbidrag till kommunerna som den mest progressiva metoden att stärka den kommunala välfärden. Skattesystemet ska utformas så att finansieringen av den offentliga verksamheten tryggas på långt sikt. Skatterna ska bland annat hjälpa till att utjämna inkomst- och förmögenhetsklyftor, de ska motverka konjunktursvängningar och de ska vara verktyg i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. I Haninge har det senaste decenniet skattesänkningar prioriterats framför välfärd. Totalt har skattesänkningen som gjordes 2010 samt 2015 inneburit att 402,7 miljoner kronor undanhållits den offentliga välfärden i Haninge. På sikt ser vi dock att den kommunala skattesatsen måste tillbaka till 2010 års nivå. För även i ett platt skattesystem är låginkomsttagarna vinnare på en väl fungerande välfärd. Skattesatsen måste också på sikt öka om vi ens ska klara av att bibehålla nuvarande kvalité.

Satsningar i Vänsterpartiets budget

Med 114 miljoner mer kronor än vad Samarbetskoalitionen har (och andra partier som utgår från samma överskottsmål) så har vi mer resurser att satsa på Haninges välfärd. Här kommer ett urval av några av de satsningar vi gör

 

 • Starta ett arbete om allaktivitetshus i Brandbergen, utifrån bland annat medborgardialog
 • Se till att det byggs minst 600 billiga och klimatsmarta hyresrätter om året varav minst 400 ska byggas av Haninge Bostäder
 • Utforma en plan för hur bostadssegregationen kan brytas i hela kommunen utan att göra avkall på människor möjlighet att få en bostad. Extra fokus ska ligga på hur alla kommundelar kan få tillgång till hyresrätter. I det ingår att utforma en plan för hur kommunen kan nå länssnittet för allmännyttiga bostäder inom en tioårsperiod
 • Utreda och genomföra det som krävs för att hemtjänsten ska bli ramstyrd och flexibel utifrån de äldres dagsaktuella behov och personalens profession.
 • Utföra ett pilotprojekt, om minst två år, om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom äldreomsorgen.
 • Skydda Högstaskogen och Nordankärrsberget som naturreservat samt utreda möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde
 • Utreda hur rätt till full tid i förskolan kan möjliggöras med bibehållen kvaliteten och en bra arbetsmiljö för personalen
 • Utreda vilka möjligheter som finns för feministiskt självförsvar och workshops i maskulinitetsnormer och jämställdhet
 • Göra en översyn av skolpengssystemet så att resurser går dit behoven är som störst
 • På försök erbjuda Haninges barn sommarkollo
 • Utöka fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov
 • Återinföra ”fältare” i kultur- och fritids verksamhet

Här nedan går det att läsa om några saker vi valt att lyfta lite extra

Allaktivitetshus i Brandbergen

Haninge kommun har en del olika platser som kulturhuset i Handen, ungkulturhuset Porten och Jordbro kultur och föreningshus där människor kan mötas och uttrycka sin kreativitet. Vi vill utveckla dessa platser samt verka för ett allaktivitetshus i Brandbergen. Detta möjliggör för människor att ses över kommundelsgränserna och bidrar till en ökad integration och möjlighet till aktivitet som inte är kommersiell. Detta kan också öka viljan att skapa egna föreningar och cirklar. Kommunen behöver ha fler lokaler där medborgarna själva kan utöva sina intressen. Under 2018 ska ett arbete sättas igång tillsammans med Brandbergsborna vad avser ett allaktivitetshus. Det ska ske via medborgardialoger och ett aktivt arbete där man redan från början tänker ur ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Bygga fler klimatsmarta och billiga hyresrätter och motverka bostadssegregationen

Vi i Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo i kommunen. Plånbok ska inte avgöra om du kan få ett eget hem eller inte. Eftersom vi lever i ett samhälle där ekonomin är väldigt ojämlik så har inte alla råd att köpa sin bostad. Det är långt ifrån alla som kan köpa sig ett hus eller bostadsrätt. Därför är det väldigt viktigt att det finns god tillgång på hyresrätter till låga hyror.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Haninge Bostäder har ett bestånd med få hyresrätter. Vi ligger långt under snittet för allmännyttiga hyresrätter i länet. I Haninge är det 25 lägenheter per 1000 invånare. Snittet i länet är 77 lägenheter per 1000 invånare. Vi föreslår därför i vår budget en särskild indikator för att följa upp antalet lägenheter per 1000 invånare.

Vissa områden sticker ut med att ha noll eller nära noll hyresrätter i kommundelen men ändå ligger centralt.

Det finns många nackdelar med boendesegregation. Bland annat så bidrar det till skolsegregation vilket påverkar elevers resultat.

Vi vill att kommunstyrelsen ska göra en plan för hur bostadssegregationen kan brytas.

 

 

M och L vill lägga ner Haninges enda kulturhus för unga

Vi skrev för några dagar sen om Ungkulturet Porten i Jordbro och att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att göra en konsekvensanalys över vad en nedläggning av Portens verksamhet skulle innebära. Kortfattat kan man säga att förvaltningen tyckte det skulle vara en mycket dålig idé att stänga ned Porten.

Förvaltningen kom tillbaka till nämnden med en ordentlig och genomgående konsekvensanalys. Förvaltningens sammanfattning:

Förvaltningen menar att det är en mycket kortsiktig ekonomisk besparing på 3,7 mnkr för Haninge kommun om man skulle stänga Portens verksamhet. Ett sådant beslut skulle gå emot intentionerna i det kulturpolitiska programmet och medföra stora negativa konsekvenser för kulturintresserade unga i Haninge.

 

En stängning av verksamheten skulle också innebära att kommunen förlorar en unik arena för att stärka ungas intresse för demokratiska processer vilket är ett mycket viktigt arbete, inte minst i ett område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg delaktighet i den offentliga debatten.

 

En ytterligare konsekvens är minskade möjligheter att arbeta med sociala och arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar. Porten är en viktig verksamhet för unga att utforska och utveckla intressen inom konst, kultur och IT som kan ge dem möjligheter till vidareutbildning och arbete. Porten har visat sig vara bra på att fånga upp många ungdomar som har det svårare än andra unga att hitta en fritidsaktivitet ex. hemmasittare, unga med lättare diagnoser och även unga som vill bort från missbruk och kriminalitet.

 

En stängning av en verksamhet kan inte ses som en isolerad händelse som inte får andra ekonomiska konsekvenser. Den uppgift som Porten fyller i det kulturpolitiska programmet måste axlas av någon annan, antingen inom kommunen med utökad ram eller i alternativ driftsform. Alternativa driftsformer medför också kostnader för kommunen i form av till exempel föreningsbidrag. Samhällets kostnader för ökad oro i Jordbro och färre ungdomar som kommer till egen försörjning är lika svåra att mäta exakt som kostnaderna för trygghet, trivsel och ungdomar som på ett positivt sätt kan styra sin egen framtid.

Konsekvensanalysen återremitterades till förvaltningen och har nu kommit tillbaka till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har möte 31 maj. I kallelsen som är utskickad går det att läsa vad arbetsutskottet föreslår. (Direktlänk till pdf).

Överläggningar i arbetsutskottet

 

Pia Lublin (L) yrkar bifall till ett gemensamt eget förslag från

Liberalerna och Moderaterna som lyder:

1. En skyndsam avveckling av Portens verksamhet enligt regelverket.

 

Christer Erlandsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till nämnden
utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut – det gemensamma förslaget från Liberalerna och Moderaterna samt Christer Erlandssons (S) förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Christer Erlandssons (S) förslag och att ärendet därmed överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Liberalerna och Moderaterna vill alltså lägga ner Porten.

Ungdomarnas synpunkter

Porten (tidigare Lakeside) är ett kulturhus för unga. Porten/Lakeside kom till efter att Haninges ungdomsråd jobbat hårt för det. När nämnden ville flytta verksamheten från Rudan till Jordbro så kom inte ungdomarnas till tals. Ingen på nämndmötet protesterade när flytten av Lakeside diskuterades. (Vänsterpartiet hade ingen plats i nämnden förra mandatperioden då frågan diskuterades så vi kunde inte protestera på mötet). Ungdomarna i Ungdomsrådet skrev en debattartikel där de kritiserade hur processen gått till och hur man från politikens sida struntat i att lyssna på ungdomarna:

Lakeside är en symbol för en process på kommunal nivå där ungas delaktighet verkligen fungerat men som nu riskerar att bli ett fullständigt fiasko i fråga om ungas rätt till inflytande. Haninge kommun arbetar dessutom särskilt inriktat på FN:s barnkonvention mot artiklar om barns delaktighet och inflytande. Huset byggdes tillsammans med unga för att möta äldre ungdomars behov i Haninge och drevs igenom av dåvarande ungdomsrådet 2008.

 

Och nu riskeras verksamheten att helt läggas ned. Vänsterpartiet var väldigt kritiska hur processen kring flytten av Lakeside/Porten från Rudan till Jordbro gått till. Besökarna och Haninges alla ungdomar är de som påverkas mest av beslut gällande flytt eller nedläggning. Då är det en självklarhet att de ska inkluderas i processen!

Förvaltningen gjorde nu en ordentlig konsekvensanalys om vad en nedläggning skulle innebära. De hade bland annat fokusgrupper med ungdomar för att ta del av deras synpunkter. De skickade också ut frågor till föreningar och andra aktörer om vad de ansåg om en eventuell nedläggning av Porten.

Fokusgrupp med ungdomar

I konsekvensanalysen går det att läsa om fokusgrupp med ungdomar:

Har du /ni någon uppfattning om att Porten fyller någon funktion för dig eller andra unga i åldern 16-25 år?

 • Man träffar folk i samma ålder. De är äldre än fritidsgårdens besökare. Det är en lugnare stämning.
 • Man blir behandlad som en vuxen.
 • Det sociala sammanhanget. Man behöver inte vara ensam.
 • Den är öppen, jag blir ledsen om den läggs ner.
 • Inte lika mycket regler som på fritidsgården.
 • Jag har lärt mig mycket. Varit med på workshops i bl.a. Webdesign.
 • Många på Porten är yrkesverksamma och får hjälp att komma vidare inom sitt område.
 • Man upptäcker nya talanger här.
 • Jag och andra har fått möjlighet att praktisera här.
 • Vi har sysselsättning. Risken finns att man är ute och gör kriminella saker när det inte finns någonstans att vara.
 • Man utvecklas på Porten. Finns mycket att göra för oss som är äldre. Mer än på fritidsgården.
 • Man blir behandlad som en vuxen. De tänker som oss fast ett steg högre.
 • Det känns som att personalen förstår.
 • Ledarna på Porten är unga. Vi har kul! Man känner sig trygg.
 • Någonstans att vara.
 • Mer att göra för unga vuxna.
 • Vissa har lärt sig svenska som besökt Porten.
 • Personalen kommer med nya idéer. Det blir en chans att lära sig nya saker som man annars inte skulle fått prova på.
 • Man träffar och lär känna andra unga som man aldrig skulle ha träffat annars.
 • Det är åldersgräns på Ung 137, fritidsgården. Var ska vi vara när vi fyller 20?
 • Ledarna som undervisar gör det på ett roligt sätt.
 • De som jobbar på Porten är intresserade av vad vi vill göra och vill utveckla oss.
 • Porten har stor potential. De gör mycket i små lokaler.
 • Porten och Ung 137 kompletterar varandra.
 • Vi håller på med musik, chillar, umgås. Det är en trevlig stämning.
 • Porten är uppbyggt för unga och att drivas av unga.
 • Tillgängligheten är viktig! Lätt att komma hit.

Är det någon särskild målgrupp som Porten är extra viktig för?

 • De som är 20-25 år! Det är svårt att få jobb och bostad. Då är det viktigt att ha någonstans att vara istället för att sitta hemma eller hänga runt ute. De flesta sitter bara hemma. Man vet inte heller vad man vill göra men på Porten kan man få hjälp att komma vidare.
 • För de som kan hamna snett. Man lär sig hur saker fungerar så man inte t.ex. hamnar hos Kronofogden.
 • Nyanlända. Möjlighet att träffa andra. Integration.
 • Om man inte kan prata med sina föräldrar så kan man prata med ledarna på Porten.
 • För oss som håller på och utövar kultur. Det är dyrt med studioutrustning, att dansa och andra kulturformer.
 • Det blir en klassfråga när det gäller oss som utövar kultur. Vi har inte råd. Porten ger möjlighet till de som inte har ekonomiska möjligheter.

Tror du/ni att en eventuell stängning av Portens verksamhet kommer att innebära några konsekvenser? I så fall vilka?

 • Jag kommer att bli arg. Det blir ett bevis på att politikerna inte bryr sig om mig. De lyssnar inte på vad vi har för behov.
 • Jag tappar mina möjligheter att visa upp min musik för andra.
 • Många kommer att bara sitta hemma. De blir ensamma.
 • Vi kommer att tappa förtroendet för politikerna.
 • Otrygga ungdomar kan bli en fara för Jordbro.
 • Jag kommer inte att rösta nästa val. Varför ska man? Bevis för hur lågt politikerna värderar unga i Haninge.
 • Vi får inte vara på fritidsgården om ett år. Var ska vi vara då?
 • Varför ska man lägga ner det som funkar?!
 • Tappar möjligheten att träffa andra som man annars inte träffar.
 • Vet inte hur det blir.
 • Man kommer att känna sig sviken av politikerna. Vi har blivit svikna förut
 • Inget forum att visa upp sin konst.
 • Internationella projekt och samarbeten med skolor och andra drabbas.
 • Gemenskap, chans till jobb och utveckling försvinner.
 • Många unga som inte fått jobb kommer att bli isolerade. Sitter bara hemma. Jag blir orolig.
 • Möjlighet att utföra större arrangemang tillsammans med andra försvinner.

Andra synpunkter

 • Skön känsla om Porten blir kvar.
 • Jag tänker på att de lade ner Jordbromalmsskolan, de tänker kanske riva Jordbro kulturoch föreningshus och nu lägga ner Porten. Vad händer i Jordbro?
 • Vad kommer att hända med Ung 137? Ska fritidsgården tas bort?
 • Om man beslutar att lägga ner Porten så vill vi att politikerna kommer hit och förklarar varför! Vi vill träffa dem.
 • De som är yngre kommer inte få möjlighet att komma till Porten.
 • Politiker nedrustar Jordbro. Allt fint läggs ner.

Samtal med ungdomar med unga vuxna i Ormprojektet

Ormprojektet vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år som står utan sysselsättning och är inskriven på Ungdomsteamet i haninge, Ung i Nynäs eller Ung i Tyresö. I samband med konsekvensanalysen fördes samtal med unga vuxna (21-25) i Ormprojektet.

Det här var saker som sades:

 • Generellt sett är det viktigt att unga vuxna har ställen att komma till.
 • I Thailand, till exempel, anses man som vuxen vi 30 års ålder.
 • Även unga vuxna bör ha verksamheter som finns till för dem och deras behov.
 • Det är katastrof om Porten det stängs! Jag mår mindre dåligt när jag är här.
 • Jag känner mig ofta rätt värdelös när jag inte får hålla på med mina egna skapande saker, som med musik. Porten är bra för där kan jag få göra detta. Tycker också om de olika workshoparna där jag får prova på olika saker.
 • Workshoparna kan leda till att man hittar ett intresse som sedan kanske kan leda till jobb.
 • I den här ålder börjar man på allvar utforska vad man vill med sitt liv och då kan Porten hjälpa till.
 • Jag har träffat Jonatan som jobbar på Porten och han har samma intresse som jag kring mat. Han kan hjälpa och peppa mig mycket.
 • Om Porten stänger förlorar vi möjligheten att få prova på en massa saker.
 • Till exempel prova på musik och inspelning i studion. Alla har inte råd att fixa utrustning.
 • Mig skulle det också drabba ekonomiskt för jag brukar jobba extra på timmar på Porten.
 • Jag har planerat att vara på Porten mycket mer. Stänger Porten förlorar jag den möjligheten, till exempel att få spela in i studion.
 • Det skulle också förstöra alla de relationer som vi skapat med Portens personal.
 • Om Porten stängs tar man det som att politikerna inte bryr sig om oss unga vuxna.
 • Vad är viktigast? Pengar eller levande människor?
 • Man lägger pengar på en massa onödiga anläggningar tex parcourparken i Jordbro som kostar jättemycket men så lägger man ner Porten som verkligen behövs.
 • Vad skulle politikerna tycka om vi la ner deras verksamhet?
 • Det pratas mycket om integration, och Porten är ju bra just för det. Det är fel väg att gå att då lägga ner Porten, det skulle bara öka segregationen.
 • Känns som att mitt hem tas ifrån mig.

Andra remissvar från föreningar och andra aktörer

Det var många som svarade på frågorna som förvaltningen skickade ut. Nedan är några kritiska röster:

 • Haninge tjejjour. De menar att en nedläggning av Porten skulle vara väldig negativt för dem. Och att det skulle skicka dåliga signaler – ”Det kommer att visa på att Haninge kommun inte värderar kultur för unga.”
 • Ormprojektet. De menar att en nedläggning av Porten skulle få stora konsekvenser. ”Den sociala plattformen som erbjuds skulle försvinna, vilket i sin tur bidrar till isolation och utanförskap”
 • Äldreförvaltningen, Mötesplats Jordbro. En nedläggning skulle vara dåligt. ”En eventuell nedläggning går tvärt emot det resonemang om uttrycks i årets 2014 Demokratiutredning.”
 • Fredrika Bremer gymnasiet. Viktigt att ha någonstans att ta vägen efter gymnasiet. Viktigt med kultur för unga för att unga inte ska tappa tron på samhället. Besparingar på kultur och konst kan kortsiktigt spara pengar men kan bli väldigt dyrt på lång sikt
 • LeadOn. Om Porten läggs ned kommer det påverka föreningen direkt. ”Om Porten stängs kommer e-sportsanläggningen, Cosplay Workshop att läggas ner och den spetskompetensen i en rad olika kulturer för Haninge Kommuns ungdomar/ungdomsledare kommer att försvinna. Detta kommer att påverka oss direkt, vi som förening kommer fortfarande att finnas kvar men våra utsikter kommer att försämras avsevärt. ”

Skattesänkningar och ”effektiviseringar”

Den senaste skattesänkningen i kommunen drevs igenom av Liberalerna i kommunfullmäktige. (Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigdemokraterna stod bakom skattesänkningen). Liberalerna verkade inte bekymrad över att en skattesänkning skulle innebära mindre resurser till kommunens verksamhet. Istället pratade de om att mindre pengar till kommunen kan lösas med att kommunens förvaltningar ”effektiviserar” sitt arbete. Effektivisteringar är bara ett kodord för nedskärningar och här ser vi ett tydligt exempel på hur Liberalerna tycker vi ska effektivisera. Det är inte förvånande att Moderaterna stödde skattesänkningen och det är inte heller förvånande att det nu är Liberalerna och Moderaterna som vill skära ner i ungas kultur- och fritidsverksamhet.

Kontakta politikerna i kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har möte nu den 31 maj. Då ska de fatta beslut. För att Porten ska kunna få vara kvar måste de ansvariga politikerna få veta att invånarna bryr sig om att unga ska få ha ett kulturhus där de kan utvecklas i sin kreativitet, konst och kunna stärka sin självkänsla och ansvarstagande i samhället. Maila i första hand ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Mehmet Coksürer (MP) – ordförande – [email protected]
Christer Erlandsson (S) – vice ordförande – [email protected]
Pia Lublin (L) – [email protected]
Roja Isaksson (S) – [email protected]
Kent Renen Johansson (S) – [email protected]
Raymond Svensson (C) – [email protected]
Kristoffer Eriksson (M) – [email protected]
Michael Fridebäck (M) – [email protected]
Catharina Alderskans (SD) – [email protected]

Ersättare

Gunilla Fredlund (S) – [email protected]
Jerry Andersson (S) – [email protected]
Madeleine Palmgren (S) – [email protected]
Birgitta Ahlgren (MP) – [email protected]
John Lind (V) – [email protected]
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) – [email protected]
Ylva Thomasson (M) – email finns inte på sidan
Mary Vel (KD) – [email protected]
Yvonne Lindholm (SD) – [email protected]

Det är klart att vi i Haninge inte ska lägga ner det enda kulturhuset för unga!

Vi i Vänsterpartiet vänder oss mot den nedskärningspolitik som bedrivits under en lång tid i Sverige och i Haninge. Och det är oftast utsatta områden som Jordbro som drabbas hårdast. Det är de grupper som har svårast att göra sin röst hörd och kämpa för sin sak som först drabbas av nedskärningspolitiken. Vi i Vänsterpartiet tror istället att det är genom gemensamma satsningar, integration, jänmlikhet och rättvisa som vi som kommun kommer utvecklas positivt.

Vad är Samarbetskoalitionens planer för ungdomar i Jordbro?

Efter att kultur- och fritidsnämnden beställde en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att lägga ned ungkulturhuset Porten så undrar vi i Vänsterpartiet vad Samarbetskoalitionen egentligen har för planer för ungdomar i Jordbro och i hela Haninge. Vi frågade på kommunfullmäktigemötet i februari kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Cocksürer (MP) hur Ungdomsrådet inkluderats och på vilket sätt en nedläggning av Porten skulle gynna tryggheten i Jordbro. Tyvärr fick vi bara svaret att han inväntar konsekvensanalysen.

Efter konsekvensanalysen inkommit så ställde vi frågan igen på kommunfullmäktigemötet i april. Men då hade den återremitterats så vi fick inte heller något svar då

 

 

Om Porten

Porten (tidigare Lakeside) startades efter beslut i kommunfullmäktige. Verksamheten skulle rikta sig till ungdomar 16-25 med syftet att skapa en demokratisk kreativ plattform för att stärka ungas självkänsla, initiativ, ledarskap och inflytande utifrån ungas idéer, uttryck och behov. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16-25 år från hela Haninge. Läs mer på Portens hemsida och på facebook-sida.

Samtal med personalen

Vi i Vänsterpartiet har haft möte med personalen på Porten och vi var med på dialogmötet som var i april.

När vi pratade med personalen på Porten så berättade de att när de fick höra om den eventuella nedläggningen så blev de bestörta. Det kom som från klar himmel.  En från personalen uttryckte det så här:

Man försöker köra på. Vi har ju satt igång en massa projekt. Men det är svårt att driva när man ligger under nedläggningshot. Det är jobbigt.

Bild från Portens facebook-sida

Porten låg tidigare nere vid Rudan och hette då Lakeside. Processen att flytta Lakeside/Porten till Jordbro var dåligt skött och vi i Vänsterpartiet var kritiska då till hur det sköttes. Personalen berättade att flytten från Rudan innebar en del utmaningar. Verksamheten tappade en hel del besökare och lokalerna vid Rudan var bättre anpassade för ändamålet. I Jordbro så är utrymmena mindre och från början så var besökarna tvungna att gå in genom fritidsgården som ligger bredvid. Det var svårt för folk att skilja på vad som var fritidsgården och vad som var ungkulturhuset Porten. Det var något som försvårade för verksamheten i början. Som personalen uttryckte det

Vissa politiker har sagt ”varför ska det finnas en fritidsgård för vuxna”. Det jobbar vi för att förhindra för det stämmer inte. Tidigare hade vi samma lokaler som fritidsgården. Men vi har inga fritidsgårdsgrejer. Vi jobbar med konst och kultur. Det ska också få finnas plats för det. Det är inte alla ungdomar som är idrottsintresserade. När man jämför med idrotten så finns det mycket mer resurser där. På Porten kan man få hjälp att utveckla sin konst. Man kan t.ex. producera sin musik

Det var också mindre lokaler i Jordbro än vad det var i lokalerna vid Rudan. Men det fanns också vissa fördelar med att ha verksamheten i Jordbro. Det blev fler spontanbesök i Jordbro eftersom det låg mer centralt och tillgängligt.

Bild från Portens facebook-sida

Samtal med ungdomar

På dialogmötet med ungdomar på Porten så var ungdomarna kritiska till att lägga ned Porten

Det är viktigt att det finns platser för ungdomar 16-25. För om det inte skulle finnas skulle folk inte umgås lika mycket. Folk träffas och umgås, lär känna nya folk. Det är bättre än att bara sitta hemma eller gå ut själv

En av frågorna som diskuteras var ”Vad är det för konsekvenser du ser skulle hända om Porten las ned och ingen mötesplats för unga finns i Haninge?”. En av ungdomarna svarar:

Jag tror det blir mycket problem. X-cons stängde ner. I Västerhaninge håller de på att stänga ner. Det blir fler folk på de andra ungdomsgårdarna. När alla har stängt ner kommer folk vara ute och busa. Bränner bilar, skottlossning. Om fritidsgårdar lägger ner så blir det totalt kaos. Det blir problem då i Jordbro och Brandbergen

Bild från Portens facebook-sida

Vad säger konsekvensanalysen?

Förvaltningen genomförde en konsekvensanalys avseende stängning av Porten. I sammanfattningen går det att läsa förvaltningens tydliga uppfattning:

Förvaltningen menar att det är en mycket kortsiktig ekonomisk besparing på 3,7 mnkr för Haninge kommun om man skulle stänga Portens verksamhet. Ett sådant beslut skulle gå emot intentionerna i det kulturpolitiska programmet och medföra stora negativa konsekvenser för kulturintresserade unga i Haninge.

 

En stängning av verksamheten skulle också innebära att kommunen förlorar en unik arena för att stärka ungas intresse för demokratiska processer vilket är ett mycket viktigt arbete, inte minst i ett område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg delaktighet i den offentliga debatten.

 

En ytterligare konsekvens är minskade möjligheter att arbeta med sociala och arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar. Porten är en viktig verksamhet för unga att utforska och utveckla intressen inom konst, kultur och IT som kan ge dem möjligheter till vidareutbildning och arbete. Porten har visat sig vara bra på att fånga upp många ungdomar som har det svårare än andra unga att hitta en fritidsaktivitet ex. hemmasittare, unga med lättare diagnoser och även unga som vill bort från missbruk och kriminalitet.

 

En stängning av en verksamhet kan inte ses som en isolerad händelse som inte får andra ekonomiska konsekvenser. Den uppgift som Porten fyller i det kulturpolitiska programmet måste axlas av någon annan, antingen inom kommunen med utökad ram eller i alternativ driftsform. Alternativa driftsformer medför också kostnader för kommunen i form av till exempel föreningsbidrag. Samhällets kostnader för ökad oro i Jordbro och färre ungdomar som kommer till egen försörjning är lika svåra att mäta exakt som kostnaderna för trygghet, trivsel och ungdomar som på ett positivt sätt kan styra sin egen framtid.

Vi i Vänsterpartiet tycker vi ska uppmuntra ungdomars kreativitet och stärka deras självkänsla och inflytande, inte göra det svårare för unga att vara kreativa, engagera sig och göra sin röst hörd. Ungdomsarbetslöshet är också ett stort problem, speciellt i socioekonomiskt utsatta områden. Vi behöver skapa så goda förutsättningar vi kan för att möjliggöra för unga så att de kan studera vidare eller skaffa sig en egen försörjning och ha möjlighet till en bostad när de vill ta det steget.

Porten är en fantastisk mötesplats för Haninges ungdomar och kan bidra till att stärka ungas inflytande och självkänsla. På Porten kan ungdomar utveckla sin kreativitet och skapande och lära sig jobba tillsammans med andra. Det finns en stor potential att göra Porten till något ännu bättre och nå ut till ännu fler. Om Porten skulle stängas ned, vad skulle hända med ungdomarna som går på Porten?

Självklart så ska vi öka möjligheterna för kreativitet, skapande och inflytande för unga, inte ta bort dem.

Nattvandrare efterfrågar allaktivitetshus

Peter Lehtinen är uppvuxen i Brandbergen och har tillsammans med andra föräldrar anordnat nattvandring i Brandbergen och Svartbäcken genom en facebookgrupp.

– Peter, du har engagerat dig själv för nattvandring i Brandbergen. Berätta mer om det.

– Vi vill göra Brandbergen tryggare igen. Våra barn ska vara trygga. De ska kunna gå till centrum utan att behöva akta sig. Vi vill fånga upp ungdomar redan nu. De ska kunna ha ett ställe att vara på där de kan dansa, plugga, spela, umgås, lyssna på musik eller vara med på träningsaktivitetr. Unmgås. Det är inte alla som har möjlighet att vara hemma. Det är inte alla som trivs med att vara hemma. Jag kommer själv från en familj där det dracks mycket. Jag ville inte vara hemma. Jag var på biljardstället, Leffes som fanns på den tiden. Jag var en av världens bästa biljardspelare på den tiden. Det var min trygghet. Där träffades vi, vi som nattvandrar idag.

– Vad skulle du önska i Branbergen

– Ett allaktivitetshus. Det är det viktigaste som behövs.
När vi frågar ungdomarna varför de är ute och ränner säger de att de har ingenstans att vara och att de inte får tillräckligt med stöd från oss vuxna

– Vad skulle ett sånt allaktivitetshus ha för funktion?

– Erbjuda ett ställe att vara på, där de kan umgås, lyssna på musik, kan vara med på danskurser, skapa cv, spel, olika aktiviteter, nattfotboll.

– Vilka skulle vara där?

– Vi vill gärna ta ungdomar mellan 14 och 19 år, som ett komplement till fritidsgården. Det är där man får fånga upp.

– När jag var ung så blev ens kompis antingen heroinist, eller satt de på kåken för mord eller så skärpte man till sig.

– Hur har det varit att vara ute och nattvandra. Vad säger ungdomarna?

– De blir förvånade. De undrar vilka vi är. Vi säger att vi är förädrar som bara är där för att se till att de har det bra. Jag vill att tjejerna ska vara trygga och även killarna. Vi vill bara skapa trygghet. “Får ni betalt för det” frågar ungdomarna. Nä, vi gör det bara för er skull. De uppskattar det!

– Vad får ni för respons från folk?

– Folk tycker det är jättekul, wow vilken härlig feeedback! “Vad kul att ni gör det här” säger de. Jag har fått så mycket mail på facebook så jag hinner inte läsa igenom. En massa tack och folk som vill att de ska nattvandra i deras områden. Nyfikenheten finns där.

Peter Lehtinen

Vänsterpartiet ser också ett behov av ett allaktivitetshus, ett ställe för ungdomar att få vara på, för att umgås, spela musik, utöva kreativa aktiviteter och en plats att få känna sig trygga på. Ett allaktivitetshus kan användas av flera grupper och också kunna erbjuda lokaler till föreningar att nyttja. Det skulle vara en behövlig mötesplats som skulle stärka gemenskapen i Brandbergen.

Vänsterpartiet är glada över nattvandrarnas arbete och håller med om att Brandbergen behöver mer aktiviteter.

Våra nio deltagare från Vänsterpartiet Haninge på Vänsterdagarna i Malmö

Arkiv